Regulamin

Definicje:

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący na platformie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Platforma b2b - platforma b2b prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem: https://b2b.snibbs.pl
Sprzedawca - Snibbs sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Trzebiatowska 16, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7792005820, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000179075.

 • 1 Postanowienia ogólne

Właścicielem platformy B2B TOOTINY-SNIBBS jest firma Snibbs sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Trzebiatowska 16, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7792005820, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000179075.

Regulamin określa zasady korzystania z platformy na tej stronie, w szczególności określa zasady zawierania transakcji, zasady przyjmowania zwrotów jak również reklamacji.

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonowania sklepu internetowego należy posiadać
- komputer lub urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet
- zainstalowaną przeglądarkę Internetową
- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem tej strony wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies jest zawarte w dokumencie Polityce prywatności cookies.


 • 2 Rejestracja i logowanie


Aby korzystać w pełni z funkcjonalności platformy oraz złożyć zamówienie trzeba zarejestrować się na platformie. Rejestracja jest nieodpłatna.

Każdy użytkownik podczas procesu rejestracji musi podać prawidłowe dane.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie prawidłowego adresu email konta pocztowego - będzie on potrzebny do potwierdzania operacji zakupu danego produktu.

Po pomyślnym przejściu procesu rejestracji, na podany wcześniej adres email zostanie wysłany mail z informacją potwierdzającą założenie nowego konta.

Podawanie danych nie swoich lecz kogoś zupełnie innego lub danych przypadkowych np.: imię "rejo" będzie skutkowało usunięciem takiego konta z bazy danych. • 3 Składanie zamówień

  Zamawiający może dokonać zakupu towaru znajdującego się w sklepie poprzez złożenia zamówienia dodając wybrane produkty do koszyka i finalizując zakup. Zamawiający dokonując zakupu oświadcza, że

-  zapoznał się z niniejszym Regulaminem i został on przez niego zaakceptowany. Brak akceptacji przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z nabycia towaru za pośrednictwem platformy.

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu  jest konieczne w celu złożenia zamówienia.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wygenerowanie przez Sprzedawcę listu przewozowego.

Towar może zostać dostarczony na wskazany adres w zamówieniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


 • 4 Ceny towarów


Ceny towarów są podawane w sposób widoczny przez co kupno produktów po innej cenie jest nie możliwe. Ceną wiążącą i ostateczną ceną kupna jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia, które uwzględnia ewentualnie przyznane rabaty.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Platformie B2B cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług.

Ceny nie zawierają kosztów transportu. Koszt transportu opisany jest w zakładce WARUNKI HANDLOWE w menu platformy.

§ 5 Sposób zapłaty oraz opłaty za zamówiony towar

Klient za zamówiony towar może wybrać następujące sposoby płatności:
- przelewem tradycyjnym (przedpłata)
- za pobraniem (płatność przy odbiorze)
- przelew na termin (jeśli klient posiada pozytywne doświadczenie płatnicze, czyli ma na swoim koncie dwie opłacone w terminie faktury w okresie 12 miesięcy wstecz).

Nie można łączyć różnych sposobów płatności.

W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem, Sprzedający ma prawo dochodzić uregulowanie należności za nieodebraną przesyłkę.

Zamawiający, który wybrał sposób zapłaty w formie przedpłaty powinien uregulować należność zaraz po otrzymaniu wiadomości drogą mailową ze sklepu z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciu jej do realizacji.

Potwierdzeniem dokonania zakupu jest Faktura VAT sprzedaży, dostępna do podglądu na Platformie i/lub wysłana w formie maila z linkiem do pobrania jej w formacie PDF.

Kupujący dokonując zakupy w Platformie B2B akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru


Zamawiane towary poprzez naszą platformę dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem różnych firm Kurierskich.

Towary zamówione za pośrednictwem naszej platformy są dostarczane w dni robocze na adres wskazany w zamówieniu.

Koszt dostarczenia zamówionego towaru są wyszczególnione w każdym zamówieniu.


 • 7 Procedury reklamacyjne


Nasza firma zobowiązana jest dostarczyć Zamawiającemu towar bez wad fizycznych i prawnych.

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji bezpośrednio na Platformie B2B.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Trzebiatowska 16, 60-432 Poznań

Reklamacje dotyczące działania Platformy B2B należy kierować na adres e-mail b2b@snibbs.pl

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 


 • 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  - zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  - zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl  Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001, nr 113, poz. 1214),
  - zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 • 9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Platformy B2B jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Platformie B2B.
 • 10 Dane osobowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Platformie B2B zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

 

 

© SolEx B2B